دات نت نیوک
X
 
- کارت VIP بلک با ۴۰ درصد تخفیف
- کارت پلاتینیوم با ۳۰ درصد تخفیف
- کارت طلایی با ۲۰ درصد تخفیف
- کارت VIP بلک با حق بیمه، ۵ یورو فرانشیز
- کارت پلاتینیوم با حق بیمه، 4 یورو فرانشیز
- کارت VIP بلک با سقف تعهدات ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و حق بیمه ۲ یورو
- کارت پلاتینیوم با سقف تعهدات ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و حق بیمه ۱/۵ یورو
- کارت طلایی با سقف تعهدات ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و حق بیمه ۰/۳ یورو
- کارت VIP بلک با ۶۰ درصد تخفیف
- کارت پلاتینیوم با ۵۰ درصد تخفیف
- کارت طلایی با ۴۰ درصد تخفیف
- کارت VIP بلک با ۴۰ درصد تخفیف
- کارت پلاتینیوم با ۳۵ درصد تخفیف
- کارت طلایی با ۳۰ درصد تخفیف
- کارت VIP بلک با ۴۰ درصد تخفیف
- کارت پلاتینیوم با ۳۰ درصد تخفیف
- کارت طلایی با ۲۰ درصد تخفیف